1 2 3
      

مجموعه وقایع نگاری نارنیا

با اتمام پروژه غار ارواح چندین پروژه استارت خورد که یکی از آنها مجموعه وقایع نگاری نارنیا است. 


درباره ی این مجموعه باید یه سری نکات رو بگم. 
نویسنده ی کتاب کتاب ها رو به ترتیب زیر نوشت: 
شیر،کمد، ساحره - شاهزاده کاسپی - کشتی سپیده پیما - صندلی نقره ای - اسب و پسرک او - خواهر زاده جادوگر - آخرین نبرد 
ولی چون کتاب خواهرزداه ی جادوگر قبل از شیر، کمد، ساحره اتفاق افتاده و کتاب اسب و پسرک او بعد از شیر، کمد، ساحره اتفاق می افتد 
ما و نویسنده ترتیب زیر را پیشنهاد میکنیم: 
1- خواهر زاده جادوگر 
2- شیر،کمد، ساحره 
3- اسب و پسرک او 
4- شاهزاده کاسپی 
5- کشتی سپیده پیما 
6- صندلی نقره ای 
7- آخرین نبرد 

پس این جلد، جلد سوم این مجموعه میباشد. PIONEER-GROUP

پروژه ی فعلی گروه:تایپ غار ارواح( جلد نهایی وراثت) و ترجمه ی جلد هفتم کارموز رنجر و جلد 5 سی و نه سرنخ

Online User